ຮູ້ຈັກ testVTE ຫຼືບໍ່?

 

TestVTE ເປັນເວັບໄຊທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດເຊື້ອ HIV, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ PrEP, ການໃຊ້ຮໍໂມນໃນກຸ່ມຄົນຂ້າມເພດ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບກ່ຽວກັບ MSM/TG ໃນຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ປະຈຸບັນ, ປະເທດລາວກຳລັງລິເລີ່ມເປີດເວັບໄຊທ໌ເກັບຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດພະຍາດເອດ.

 

ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: