Herpes

ຕຸ່ມນ້ຳໃສ ( Herpes )

ຕຸ່ມນ້ຳໃສຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ ແມ່ນພະຍາດ ພຕພ ທີ່ເກີດຈາກຕິດເຊື້ອ ໄວຣັດສ. ຕຸ່ມນ້ຳໃສ ຈະບໍ່ມີການປິ່ນປົວທີ່ຫາຍຂາດ, ແຕ່ການປິ່ນປົວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ. ຕຸ່ມນ້ຳໃສຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດແຜທີ່ເຈັບປວດກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ຮູທະວານທີ່ລາມມາ ແລະ ເປັນແຜໄປເປັນເດືອນ ຫຼື ປີ ບາດແຜສາມາດແຜ່ໄປຫາປາກໃນໄລຍະການຮ່ວມເພດທາງປາກ. (ບາງບາດແຜຢູ່ປາກທີ່ເອີ້ນວ່າບາດແຜເຢັນແມ່ນ ເກີດຈາກຊະນິດໄວຣັດສຊະນິດອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕານເຕັ້ນ). ຕຸ່ມນ້ຳໃສ ... Read More