On Demand

ກິນ PrEP ແບບ ໃດທີ່ເໝາະກັບທ່ານ ( Daily ແລະ On Demand )

ໜຶ່ງທາງເລືອກໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນແມ່ນການໃຊ້ຢາ PrEP, ເປັນຢາປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ, ກ່ອນທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວິທີກິນ PrEP ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ປັດຈຸບັນມີສອງປະເພດຂອງການກິນຄື: Daily PrEP  (ປະຈໍາວັນ) ແລະ On-demand PrEP  (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ). ແຕ່ທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກິນ PrEP ບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອ HIV ໃນເລືອດກ່ອນ ຖ້າຜົນກວດເລືອດບໍ່ຕິດເຊື້ອ ... Read More