CD4

CD4  ແມ່ນຫຍັງ?

CD4 ແມ່ນເມັດເລືອດຂາວຊະນິດໜຶ່ງ ຫຼື ເອີ້ນກັນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ TH CELL, ໃນເບື້ອງຕົ້ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ຊະນິດ TH1, TH2, TH17, TREG ,ມີໜ້າທີ່ສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍເມື່ອຮ່າງກາຍແຂງແຮງກໍຈະມີເຊລດັ່ງກ່າວນີ້ຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບກັບເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ຄົນປົກກະຕິທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຈະມີຄ່າ CD4 ປະມານ 600 ... Read More