syphilis

ພະຍາດຊີຟິລິສ (syphilis) ແມ່ນຫຍັງ?

ຊີຟິລິສແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເຊິ່ງເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທິເຣຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂທຣໂປເນມາ ປາລີດຳ (Troponema pallidum) ຂ້ອຍຕິດພະຍາດຊີຟິລິສໄດ້ແນວໃດ? ທ່ານສາມາດຕິດຊີຟີລິສໄດ້ຈາກ:• ສຳຜັດບາດແຜ ຫຼື ຜື່ນ ຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເຖິງແມ່ນວ່າບາດແຜ ຫຼື ຜື່ນນັ້ນຈະເບິ່ງເຫັນຍາກກໍ່ຕາມ• ມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ຫຼື ທາງປາກ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ• ... Read More