test

CD4  ແມ່ນຫຍັງ?

CD4 ແມ່ນເມັດເລືອດຂາວຊະນິດໜຶ່ງ ຫຼື ເອີ້ນກັນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ TH CELL, ໃນເບື້ອງຕົ້ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ຊະນິດ TH1, TH2, TH17, TREG ,ມີໜ້າທີ່ສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍເມື່ອຮ່າງກາຍແຂງແຮງກໍຈະມີເຊລດັ່ງກ່າວນີ້ຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບກັບເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ຄົນປົກກະຕິທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຈະມີຄ່າ CD4 ປະມານ 600 ... Read More

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອ HIV?

HIV ເປັນເຊື້ອໄວຣັສອັນຕະລາຍທີ່ມີອັດຕາການຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນສູງທີ່ສຸດມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອອ່ອນແອລົງ ແລະ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໄວ, ເຊື້ອກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຂົ້າໄປໃນສູ່ໄລຍະຂອງໂຣກເອດສ ຫຼື ພາວະພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ ການກວດຫາເຊື້ອ HIV ເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງໃນການດູແລສຸຂະພາບເມື່ອໄດ້ຮູ້ສະຖານະການຕິດເຊື້ອ HIV ຂອງຕົນເອງ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດດູແລຕົວເອງໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການຕິດເຊື້ອທີ່ມີຢູ່. ໃນກໍລະນີຂອງການຕິດເຊື້ອ ກວດໄວກໍຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໄວຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມກັງວົນ, ຄວາມກົດດັນໃນຄົນທີກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV ​ກໍຈະໄດ້ຮັບ​​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​, ... Read More