ການມີເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພ


ການຮ່ວມເພດທີ່ປອດໄພ ແມ່ນເພື່ອ​​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່ ມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ 100%, ແຕ່ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດຖ້າເຈົ້າຮູ້ວິທີປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ທາງ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອແບບດຽວກັນໄດ້ບໍ່ 
ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ທາງ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ STI ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 • ການຈູບ
  • ເຊື້ອເຣິມຢູ່ບໍລິເວນປາກ (Oral Herpes (HSV-1))
 • ການມີເພດສໍາພັນທາງປາກ
  • ໜອງໃນທຽມ (Chlamydia)
  • ໜອງໃນ (Gonorrhea)
  • ໄວຮັສ HPV
  • ເຣິມ (Herpes (HSV-1 ແລະ  HSV-2)
  • ຊີຟີລິດ (Syphilis)
  • ເຮສໄອວີ HIV
  • ທຣີໂຄໂມແນດ (Trichomoniasis)
 • ການໃຊ້ນິ້ວ ແລະ ກໍາປັ້ນ ( ທາງທະວານໜັກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ )
  • ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຜຈີກຂາດ ຫຼື ເປັນບາດ ຂື້ນຢູ່ທະວານໜັກ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດ ສາມາເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ STI ( ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ) ທີ່ມາຈາກເລືອດໄດ້ເຊັ່ນ:
   • HIV
   • ໄວຣັສຕັບອັກເສບ B ຫຼື C
   • ຫາກນີ້ວຂອງທ່ານໄດ້ສໍາຜັດກັບສານຄັດຫຼັ່ງຈາກອະໄວຍະວະເພດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ນໍານີ້ວນັ້ນໄປສໍາຜັດກັບອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນເອງກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບເຊື້ອ STI ໄດ້ເຊັ່ນກັນ
 • ເພດສໍາພັນແບບສອດໃສ່ອົງຄະຊາດໃນຊ່ອງຄອດ
  • HIV
  • ໜອງໃນ
  • ເຣິມ
  • HPV
  • ຊີຟິລິສ
  • ແຜຮິມອອ່ນ (Chancroid)
  • ໄວຣັສຕັບອັກເສບ B ແລະ C
  • ທຣີໂຄໂມແນດ (Trichomoniasis)
  • ຫອນໄກ່
 • ເພດສໍາພັນທາງຮູທະວານ
  • HIV
  • ໜອງໃນ
  • ເຣິມ
  • HPV
  • ຊີຟິລິສ
  • ແຜຮິມອອ່ນ (Chancroid)
  • ໄວຣັສຕັບອັກເສບ B ແລະ C
  • ທຣີໂຄໂມແນດ (Trichomoniasis)
  • ຫອນໄກ່
  • ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍຈຸລິນຊີທີ່ຢູ່ໃນອາຈົມ
  • ໄກອາເດຍ (Giardia)
  • ໂຣກບິດ (Shigella)
  • ໂຣກຊາໂມເນລລາ (Salmonella)
  • ແຄມພາຍໂລແບຣັກເຕີ Campylobacter
  • ເອສເຊິຣີເຊຍໂຄໄລ E. coli
 • ເພດສໍາພັນແບບປາກຊ່ອງຄອດກັບປາກຊ່ອງຄອດ  (Scissoring)
  • HIV
  • HPC
  • HSV-1 Herpes simplex virus 1
  • HSV-2 Herpes simplex virus 2
  • ຊີຟີລິສ
  • ໜອງໃນທຽມ
  • ໜອງໃນ
  • ຫອນໄກ່
 

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນປ້ອງໄດ້ກັນດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 • ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ HPV ແລະ STI
 • ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໄວຣັສຕັບອັກເສບ B
 • ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງເວລາມີເພດສໍາພັນ ການຮ່ວມເພດທາງປາກ,ຊ່ອງຄອດ (Cunnilingus) ຫຼື ຮູທະວານ (Anilingus) ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
 •  

 

ສາມາດຢຸດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫຼັງການມີເພດສໍາພັນໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງໄດ້ ຫຼື ບໍ່

ຫາກຕ້ອງຢຸດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື ວິທີປ້ອງກັນອື່ນໆ ກໍຄວນກວດຫາການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມນອນກ່ອນ ຫຼື ຫາກວ່າມີຄູ່ຮ່ວມນອນພຽງຄົນດຽວ ກໍສາມາດຢຸດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ປ່ຽນໄປຄຸມກໍາເນີດດ້ວຍວິທີອື່ນໄດ້ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ພ້ອມທີຈະມີລູກ
 ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ: https://hd.co.th/safe-sex
Sex activities and risk. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/sex-activities-and-risk/)
Safe Sex - What You Need to Know. Drugs.com. (https://www.drugs.com/cg/safe-sex.html)