testvte

ພຕພ ແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (STIs ຫຼື ພຕພ ) ແມ່ນ ການຕິດເຊື້ອທີ່ຜ່ານຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາຄົນອື່ນໃນຂະນະຮ່ວມເພດ.ອາການສະແດງທີ່ເກີດຈາກ ພຕພ ລວມມີ ອາການເຈັບຂະນະມີການຮ່ວມເພດ, ລົງຂາວແບບຜິດປົກກະຕິໄຫຼອອກ ມາຈາກຊ່ອງຄອດ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ຫຼື ຮູທະວານ, ຫຼື ມີຕຸ່ມ, ບາດແຜ, ຫຼື ຕຸ່ມນໍ້າໃສຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ.ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຈາກການ ... Read More

ຢາປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV ຫຼັງການສຳຜັດເຊື້ອ PEP

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຢາປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV ອີກໜຶ່ງຊະນິດກໍຄື:ຢາ”PEP” ຫຼື Post-Exposure Prophylaxis.ເປັນຢາປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV ຫຼັງການສໍາຜັດເຊື້ອ ຫຼື ຫຼັງຈາກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ກໍລະນີທີ່ມີເພດສໍາພັນແບບບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ ແລະຄວນກິນໃຫ້ຄົບ 28 ມື້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV ... Read More

ຮູ້ບໍ່ ວ່າມີຢາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV?

PrEP ຫຼື Pre-Exposure Prophylaxis ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV ກ່ອນການສໍາຜັດເຊື້ອ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນສ່ຽງຈາກການມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ສານເສບຕິດທີ່ໃຊ້ເຂັມສັກຢາ ການເຮັດວຽກຂອງຢາແມ່ນການສ້າງເກາະປ້ອງກັນໃຫ້ກັບເມັດເລືອດຂາວ ໃຊ້ເວລາກິນຢາຕິດຕໍ່ກັນ 7 ມື້ທຳອິດເພື່ອເປັນເກາະປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ສືບຕໍ່ກິນເປັນປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກທີ່ເມັດເລືອດຂາວມີເກາະປ້ອງກັນແລ້ວ ເຊື້ອ HIV ກໍບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປ ... Read More